L’enfocament didàctic té per objectiu garantir que els alumnes adquireixin coneixements i habilitats preventives per poder actuar i intervenir correctament davant qualsevol situació de risc,  amb total autonomia i  amb un grau de seguretat òptim.

Entenem la nostra tasca formativa com una oportunitat de canvi dels criteris preventius de caràcter reactiu, aplicats fins ara,  en una aposta per la seguretat  pro-activa dels propis treballadors.

Per aquest motiu la majoria de les formacions estan dissenyades amb un 80 % de l’horari lectiu destinat a l’activitat pràctica i  al desenvolupament d’hipòtesis de situacions de risc que els alumnes tenen que resoldre.

Això ens permet analitzar el comportament humà dels alumnes, valorar els possibles errors comesos, la tipologia del error i la seva magnitud, establint els paràmetres de seguretat mes adients en cada cas.