Drets d’imatge

L’Escola disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (pàgina web, Moodle, Aula Virtual, Intranet, etc.), on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, formacions complementàries i/o extraescolars. En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes durant la realització de les activitats esmentades. També és possible la publicació d’imatges/veu en altres mitjans amb finalitat de publicitat i promoció exterior de les activitats formatives i educatives del Centre.El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa es demana el consentiment per a la publicació de fotografies i/o vídeos on l’alumnat hi sigui clarament identificable, mitjançant l’acceptació per part de l’usuari/a de la cessió dels drets d’imatge, i en el cas de menors d’edat, també del pare, mare i/o tutor legal.