Tots els imports publicats en aquesta web estan expressats en euros (€) i amb els impostos inclosos, si són d’aplicació.

 

Import de prematrícula

La fase de prematrícula finalitza amb el pagament d’un import fix de 1.000€, independentment de les assignatures i/o productes seleccionats en el formulari electrònic de la pàgina web.Aquest import, deduïble de l’import final de la matrícula definitiva, dóna dret de participació al procés selectiu però no en garanteix la seva superació, ni és cap reserva de plaça.

 

Import del curs matriculat

El preu de cada curs no és fix ja que depèn de diferents factors que poden fer variar el càlcul de l’import final, com poden ser el nombre d’Unitats Formatives seleccionades durant el procés de matrícula i el nombre de vegades matriculades (alumnes repetidors), despeses fixes de matrícula i gestió, equipament i material addicional opcional, etc.Els preus detallats per a cada curs/any acadèmic es publicaran i s’actualitzaran anualment a la pàgina web de l’Escola, a les pàgines web d’informació específica de cada acció formativa en catàleg.És obligatori el pagament de la totalitat de l’import de la matrícula abans del inici de l’acció formativa.

 

Política de devolució

La nostra política de desistiment es basa en l’articulat del Capítol III de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Dret de Desistiment per a productes formatius:Aquells cursos desenvolupats i/o impartits en modalitat online, que no es duguin a terme en un suport material, no tindran dret a desistiment ni devolució de l’import una vegada el curs hagi tingut inici, o bé quan l’alumne hagi tingut accés als continguts publicats.Aquells cursos desenvolupats i/o impartits en modalitat presencial o semipresencial, que condueixin a la obtenció d’Homologacions administratives regulades per decret, o els que expedeixin Titulacions oficials educatives emparades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, o altres organismes anàlegs, no admeten ninguna devolució dels imports ni de les taxes administratives una vegada l’alumne hagi perfeccionat el contracte de matrícula i/o reserva de plaça. En els cursos que comportin proves físiques o mèdiques prèvies a l’accés, en cas de no superar-les, es procedirà a la devolució de

l’import de la prematrícula/matrícula del curs, mitjançant transferència bancària, a excepció de 100€ en concepte de despeses generades pel lloguer de les instal·lacions esportives, personal sanitari, professorat avaluador, personal administratiu, etc.

L’import de la prematrícula no és reemborsable en cas de no presentació a la convocatòria de les proves físiques prèvies a l’accés.Es retornarà l’import íntegre de la prematrícula/matrícula del curs, mitjançant transferència bancària, quan el nombre de persones admeses superi el nombre de places ofertes, i sempre que s’hagin superat les proves físiques d’accés.La no assistència a classe, el desenteniment i/o abandonament del curs per part de l’alumne, no comporta ninguna devolució econòmica, ni la substitució de l’acció formativa per promocions futures del mateix curs.

Dret de Desistiment per a altres productes:El Client/Usuari disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del lliurament del producte, o des de la celebració del contracte si es tracta d’un servei, per comunicar la seva voluntat de desistiment total o parcial de la compra, de conformitat amb la legislació aplicable. La devolució efectuada en aquest termini no comportarà cap penalització, no obstant això, el Client/Usuari haurà d’assumir els costos directes de les despeses d’enviament.El Client/Usuari serà responsable de la disminució de valor dels béns, resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Exercici del Dret de Desistiment y procés de devolució:

1.⠀⠀El Client/Usuari haurà de comunicar, dins el termini establert, la voluntat de desistiment total o parcial.

2.⠀⠀Un cop acceptada la sol·licitud de devolució el Client/Usuari, en un termini màxim de 14 dies naturals, haurà d’enviar el/s article/s en l’embalatge original en el qual li va ser lliurat per l’operador logístic, acompanyat de l’albarà de devolució que li serà facilitat.

3.⠀⠀Un cop recepcionada la devolució, es procedirà a verificar que els articles retornats físicament es corresponen amb l’albarà de devolució i, addicionalment, que aquests han estat rebuts en perfectes condicions d’ús, complets, en el seu embalatge original i sense indicis d’haver estat usats.

4.⠀⠀Si la comprovació de l’estat de la comanda és satisfactòria es procedirà a el reemborsament de l’import que el Client/Usuari hagués pagat en el seu moment, utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial, en el termini màxim de 14 dies naturals. En cas contrari, se li oferirà al Client/Usuari la possibilitat d’enviar-li de nou el/s article/s (les despeses de transport associats a aquest nou enviament, correran pel seu compte).

 

Pagament fraccionat

Per facilitar la incorporació als estudis a l’alumnat de cicles formatius, l’Escola pot oferir la possibilitat de flexibilitzar el pagament de l’import final de la matrícula mitjançant el pagament fraccionat en dues o tres fraccions, previ a l’inici de cada trimestre escolar.  En qualsevol cas, l’import final de la matrícula no podrà ser inferior a 2.000€.El pagament en dues fraccions suposarà un augment d’un 4% de l’import final de la matrícula. La primera fracció, corresponent al 50%, s’efectuarà abans de l’inici del curs. La segona i última fracció, corresponent al 50%, s’efectuarà abans de l’inici del segon trimestre.El pagament en tres fraccions suposarà un augment d’un 6% de l’import final de la matrícula. La primera fracció, corresponent al 50%, s’efectuarà abans de l’inici del curs. La segona fracció, corresponent al 25%, s’efectuarà abans de l’inici del segon trimestre. La tercera i última fracció, corresponent al 25%, s’efectuarà abans de l’inici del tercer trimestre. El pagament en tres fraccions només és disponible per a alumnes de primer curs.

 

Ordre de domiciliació de dèbit directe

Per a poder-se acollir a l’opció de pagament fraccionat, que s’efectuarà mitjançant domiciliació bancaria en les dates assenyalades en el full de matrícula, l’alumne o el responsable del pagament de l’import del curs haurà d’emplenar un document SEPA per autoritzar a l’Escola a efectuar domiciliacions a càrrec, document que es facilitarà conjuntament amb el full de matrícula.Les despeses bancàries generades per cancel·lació o retorn de rebuts seran repercutits íntegrament a l’alumne.

 

Impagament de l’import de matrícula

En cas d’impagament de l’import total o parcial de la matrícula, o d’alguna fracció, es requerirà a l’interessat per a que regularitzi la seva situació econòmica amb l’Escola amb la màxima celeritat possible i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 15 dies naturals des de la reclamació del deute.L’alumnat en aquesta situació no tindrà dret d’assistència a les instal·lacions ni a l’acció formativa de l’Escola, sense que això sigui considerat com una falta d’assistència justificada i sense dret a recuperar els continguts i/o les pràctiques que es duguin a terme en aquest període.En cas de que el deute no es vegi satisfet i persisteixi l’impagament, la matrícula de l’alumne quedarà anul·lada automàticament, així com qualsevol relació acadèmica entre les parts, sense perjudici de que es puguin emprendre altres accions.