Avis legal LSSI – CE

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), el titular d’aquest lloc web exposa les següents dades identificatives:

Titular:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya SLNIF:⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀B-43617364Domicilii social: Av. Mª Fortuny, 60-64, Esc. A, 1-1, 43203 Reus (Tarragona)URL lloc web:⠀⠀⠀www.escolaemergencies.cat

 

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

 

 Condicions Generals d’Us del portal

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet propietat de l’Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya SL. (en endavant, “l’Escola”), o als seus distribuïdors de contingut, als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, estenent aquesta responsabilitat a registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts del lloc web per part de persones alienes.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Escola ofereix a través del seu portal i, amb caràcter no exhaustiu, a no emprar-los per:

1.⠀⠀Fer un ús no autoritzat o fraudulent d’aquest lloc web i / o dels seus continguts amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

2.⠀⠀Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides d’aquest lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

3.⠀⠀Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Escola, dels seus clients, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

4.⠀⠀Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Escola, dels seus clients, dels seus proveïdors o de terceres persones.

5.⠀⠀Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i/o modificar/manipular els seus missatges.

6.⠀⠀Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, il·legal, d’apologia de terrorisme o en contra els drets humans i les llibertats públiques reconegudes.

7.⠀⠀Induir, incitar i/o promoure actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

8.⠀⠀Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts publicats al lloc web, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

9.⠀⠀Obtenir o intentar obtenir els continguts del lloc web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició.

10.⠀Obtenir o intentar obtenir els continguts del lloc web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició.

L’usuari està obligat a notificar a l’Escola qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya (robatori, pèrdua, accés no autoritzat, etc) per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació, l’Escola quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent responsabilitat de l’usuari qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si l’usuari, de manera negligent o dolosa, incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per a l’empresa.

 

Comentaris

L’Escola es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, il·legals, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, l’Escola no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de sistemes de comentaris, fòrums, xats, xarxes socials o altres eines de participació, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

 

Limitació de responsabilitat i exclusió de garanties

La informació i serveis inclosos o disponibles a través d’aquest lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica l’Escola incorpora millores i/o canvis en la informació continguda i/o els serveis, que pot introduir en qualsevol moment.

No es garanteix que l’accés, els serveis i/o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del control de l’Escola. El titular no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari, si es detecta que un ús d’aquest lloc web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús.

L’Escola declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en aquest lloc web, sigui quina sigui la causa. Així mateix, tampoc es fa responsable per caigudes de la xarxa, avaries telefòniques o de sistemes electrònics, suspensions temporals d’electricitat, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat per causes alienes a titular.

L’Escola no serà responsable de danys, perjudicis, pèrdues i/o despeses que puguin derivar-se de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència de l’accés o de l’ús de la pàgina web. Així mateix, l’usuari s’obliga a indemnitzar pels danys i perjudicis que es derivin de l’ús per la seva part de programes maliciosos de qualsevol tipus, a través de qualsevol mitjà de comunicació, “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació que imposi una càrrega il·lògica sobre el funcionament del lloc web.

L’Escola únicament serà responsable d’eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així li sigui notificat.

 

Propietat intel·lectual i industrial

L’Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Aquests elements poden ser, a títol enunciatiu però no exhaustiu:

– Imatges, so, àudio, vídeo i/o textos.– Marques, noms comercials i/o logotips.– Icones, combinacions de colors, estructura i/o disseny.– Codis font, software i programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús.– Etc.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Escola. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Escola. L’usuari podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web de l’Escola.

 

Hipervincles i enllaços d’interès a altes llocs web

En el cas que en aquest lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Escola no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts, i en cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i/o constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Si l’usuari accedeix a una web externa des d’un enllaç que trobi en aquest lloc web, haurà de llegir la mateixa política de privacitat de l’esmentat lloc web, que pot ser diferent de la d’aquest.

 

Dret d’exclusió

L’Escola es reserva el dret a denegar i/o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

Generalitats

L’Escola perseguirà l’incompliment de les presents Condicions Generals d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

Modificació de les presents condicions i durada

L’Escola podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Declaracions y garanties

En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’Escola d’Emergències Prevenció i Seguretat de Catalunya SL i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible, o nul·la, en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat, o nul·litat, no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles, o nul·les, en el seu conjunt. En aquests casos, l’Escola procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.