CFGM-EPC_2020

Perfil professional

Cicle de Formació Professional de Grau Mig semi-presencial de 2000 hores de durada que, un cop superades, permet a l’alumne adquirir la titulació de Tècnic/a en Emergències i Protecció Civil.

Codi del CFGM:SM20
Denominació del CFGM:Emergències i Protecció Civil
Família professional:Seguretat i Medi Ambient
Classificació Internacional Normalitzada:CINE-3b

Aquests estudis capaciten al futur Tècnic/a per a l’organització d’equips i per a la intervenció en situacions d’emergència, ja siguin incidents, accidents o catàstrofes de diferent naturalesa i entorn, la valoració dels riscos associats i l’aplicació de les normes de seguretat adequades a cada situació.També permet desenvolupar tasques de vigilància, prevenció i intervenció operativa en extinció d’incendis, realitzar atenció sanitària inicial en situacions d’emergències i coordinar equips i unitats de protecció civil.

 

Sortides professionals

El ventall laboral del Cicle recau en l’àmbit de les emergències, la seguretat i la prevenció i extinció d’incendis en tot el territori nacional espanyol, tant del sector públic com del sector privat, així com la protecció civil i el suport en contingències del medi natural i rural. També capacita per a poder exercir accions de col·laboració internacional.

Algunes de les sortides professionals més rellevants són:

– Encarregat/da d’extinció d’incendis forestals.– Bomber/a forestal.– Vigilant d’incendis forestals.– Bomber/a autonòmic, provincial o municipal.– Tècnic/a en emergències de les Forces Armades.– Bomber/a d’altres estaments públics.– Bomber/a d’aeroport.– Bomber/a professional en empreses privades.– Bomber/a de serveis mancomunats i consorciats.

 

Pla d’estudis – Currículum

Les normatives que regulen el currículum del cicle són el RD 907/2013, la ORDRE ENS/320/2016 i la ORDRE EDU/186/2021.El Cicle es composa de 14 Mòduls Professionals (MP) distribuïts en dos anys lectius. A aquest efecte es proposa un primer curs amb una càrrega lectiva superior a la del segon curs, per a poder realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) de manera intensiva al final dels estudis.Els mòduls professionals (MP), a la vegada, es distribueixen en diferents Unitats Formatives (UF), que és la unitat mínima avaluable. Tanmateix, alguns MP s’han distribuït segons Blocs Formatius (BF) enlloc de UF, atenent estrictament a criteris docents del Centre.

FCT – Formació en Centres de Treball

El Mòdul Professional de Formació en Centres de Treball (FCT) es realitzarà, preferentment, a final de segon curs i en horari intensiu, de cara a assolir una experiència professional d’acord amb les dinàmiques habituals d’un parc de bombers.

Les entitats col·laboradores en les quals es podrà realitzar la FCT són empreses especialitzades en serveis de bombers privats o empreses de la indústria que compten amb unitats pròpies de bombers. També hi ha la possibilitat que el propi alumnat es posi en contacte a nivell particular amb altres entitats que siguin del seu coneixement i que estiguin disposades a acollir-los.Per normatives del Departament d’Educació actualment no es possible realitzar pràctiques en associacions de voluntariat, com ho són ADF o AVPC.

 Degut a la naturalesa de les activitats que es desenvoluparan durant les pràctiques en empresa, només podran realitzar la FCT  l’alumnat major d’edat (+18 anys). Aquest és un requisit que exigeixen les pròpies Empreses per a poder acollir l’alumnat als seus Centre de Treball.Aquells alumnes que siguin menors d’edat en el moment previst d’inici de la FCT, hauran d’esperar a complir aquest requisit per poder iniciar les pràctiques.

L’exempció és un dret de l’alumnat, però no una obligació. Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) sempre que s’acrediti experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu, en els termes prevists en el RD 1147/2011, la ORDRE ENS/241/2015 i la normativa de la formació en centres de treball pròpia de cada curs escolar.

Per a realitzar qualsevol tràmit o consulta relacionada amb exempcions cal dirigir-se al departament de Secretaria del Centre, presencialment o mitjançant un correu electrònic a matricula@escolaemergencies.com amb l’assumpte “GM_EPC – Exempció FCT”.

Exempcio FCT – català.pdf

Exempcio FCT – català.docx

 

Convalidacions

Els Mòduls Professionals (MP) o les Unitats Formatives (UF) convalidades mantenen la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat, a efectes de l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle. En qualsevol cas, els MP o UF superades han de tenir la mateixa denominació, nombre d’hores i currículum formatiu.

Un cop acreditats, es podran convalidar directament els següents Mòduls Professionals:

– Empresa i iniciativa emprenedora: cursat en qualsevol altre cicle.– Formació i orientació laboral: cursat en qualsevol altre cicle.– Formació i orientació laboral: Acreditar formació de nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (RD 39/1997), l’obtenció de totes les unitats de competència incloses en el títol (RD 1224/2009) i almenys un any d’experiència laboral.

També és possible convalidar altres MP o UF del cicle en relació a les Unitats de Competència assolides en altres ensenyaments segons el que determina l’Annex IV del RD 907/2013.

Per a realitzar qualsevol tràmit o consulta relacionada amb convalidacions cal dirigir-se al departament de secretaria del Centre, presencialment o mitjançant un correu electrònic a matricula@escolaemergencies.com amb l’assumpte “GM_EPC – Convalidació”.

Convalidació – català.pdf

Convalidació – català.docx

 

Qualificacions Professionals del Cicle

Relació de Qualificacions Professionals i Unitats de Competència acreditades amb la superació del cicle, i codificació segons el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP) i segons el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya (CQPC).

 

Lloc d’impartició

L’activitat lectiva presencial es desenvoluparà íntegrament a les nostres instal·lacions, situades a la població de Botarell (Baix Camp). Això inclou continguts i exàmens teòrics, tallers, activitats i avaluacions pràctiques, simulacres, etc.Durant el transcurs de tot el curs l’alumnat també disposarà d’una Aula Virtual a través de la nostra plataforma on-line d’aprenentatge continuat (Moodle), que li permetrà rebre una atenció individualitzada i personalitzada.

 

Requisits tècnics i materials

Per a poder fer un correcte seguiment del curs i garantir la seguretat durant el desenvolupament de les maniobres i activitats pràctiques és necessari que l’alumnat disposi del següent equipament tècnic i material mínim:

– Equip informàtic (ordinador) amb connexió a internet.– Botes tècniques amb puntera rígida i plantilla antiperforació. (Subministrat per l’Escola)– Botes d’intervenció de bombers. (Subministrat per l’Escola)– Guants d’intervenció de bombers. (Subministrat per l’Escola) Botxí ignífug. (Subministrat per l’Escola)Ulleres de seguretat personals.(Subministrat per l’Escola)

L’alumnat que ja disposi  del material homologat CE necessari per a la realització de les activitats pràctiques ho han d’indicar expressament al formulari telemàtic de prematrícula.

GM_EPC - Cartell
GM_EPC - Triptic informatiu
Risc químic 2
Risc químic 1
Rescat alçada 2
Rescat alçada 1
Neteja EPI's
Incendi interior 3
Incendi interior 2
Incendi interior 1
Incendi industrial 3
Incendi industrial 2
Incendi industrial 1
ptr
GM-EPC - Subsòl 2
GM-EPC - Subsòl 1
GM-EPC - Incendi forestal 3
GM-EPC - Incendi forestal 2
GM-EPC - Incendi forestal 1
GM-EPC - FCT 1
GM-EPC - Cartografia i orientació
GM_EPC - Cartell GM_EPC - Triptic informatiu Risc químic 2 Risc químic 1 Rescat alçada 2 Rescat alçada 1 Neteja EPI's Incendi interior 3 Incendi interior 2 Incendi interior 1 Incendi industrial 3 Incendi industrial 2 Incendi industrial 1 ptr GM-EPC - Subsòl 2 GM-EPC - Subsòl 1 GM-EPC - Incendi forestal 3 GM-EPC - Incendi forestal 2 GM-EPC - Incendi forestal 1 GM-EPC - FCT 1 GM-EPC - Cartografia i orientació

 

GM_EPC – Triptic informatiu

El preu de cada curs no és fix ja que depèn de diferents factors que poden fer variar el càlcul de l’import final, com poden ser:

– Nombre de MP i UF seleccionats durant el procés de matrícula.– Nombre de vegades que s’ha matriculat el mateix MP o UF (alumnes repetidors).– Despeses fixes de matrícula i gestió.– Equipament i material addicional opcional.

Tot i així, a efectes de tenir una previsió de l’import de tot el Cicle, per a aquell alumnat que hagi finalitzat tots els estudis en els dos cursos previstos i que hagi assolit tots els Mòduls Professionals (MP) sense repetir cap Unitat Formativa (UF), es poden considerar els següents costos aproximats:

1er curs:6.045€ (costos docents)
560€ (equipament necessari)
100€ (equipament opcional propietat de l’alumne)
2on curs:3.955€ (costos docents)
150€ (equipament necessari)

Per facilitar la incorporació als estudis, l’Escola ofereix als futurs alumnes la possibilitat de flexibilitzar el pagament de l’import final de la matrícula mitjançant el pagament fraccionat en dues o tres fraccions, previ a l’inici de cada trimestre escolar.

Opció 1: Pagament únicsense increment en l’import final
Opció 2: Pagament en 2 fraccions+4% de l’import final de matrícula
⠀⠀⠀⠀⠀- 50% de l’import abans de l’inici del curs.
⠀⠀⠀⠀⠀- 50% de l’import abans de l’inici del segon trimestre.
Opció 3: Pagament en 3 fraccions+6% de l’import final de matrícula
⠀⠀⠀⠀⠀- 50% de l’import abans de l’inici del curs.
⠀⠀⠀⠀⠀- 25% de l’import abans de l’inici del segon trimestre.
⠀⠀⠀⠀⠀- 25% de l’import abans de l’inici del tercer trimestre.
Aquesta opció només és disponible per a l’alumnat de 1er curs.

Els preus estipulats per al curs 2023-2024 es troben detallats a la següent taula:

Requisits d’accés generals

Podran accedir al cicle les persones que compleixin i acreditin algun dels requisits següents:

– Tenir el títol de graduat en ESO (Educació Secundària Obligatòria).– Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.– Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).– Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).– Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.– Haver superat els mòduls obligatoris d’un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI).– Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.– Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés que organitza el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per presentar-s’hi cal tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

 

Requisits d’accés addicionals

(Art. 11.2.d del RD 907/2013, art. 25 i 27 del RD 31/1995, D.F.5 del RDL 32/2021 i Directiva 94/33/CEE)

(D.A.8 del RD 907/2013 i art. 47.4 del RD 1147/2011)

D’acord amb els criteris i les normes de seguretat del Centre, i degut a la naturalesa de l’activitat laboral pròpia del CFGM en Emergències i Protecció Civil, per accedir al cicle també cal complir els següents requisits específics:

Tenir 18 anys, o complir-los dintre del 1er curs.– Superar unes proves físiques.– No patir cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedeixi exercir les funcions de Bomber/a amb normalitat.

 

Nombre de places

El nombre màxim de places per peomoció és de 20 persones. D’aquest nombre de places, el mínim per garantir els criteris pedagògics del Centre i la viabilitat de cada curs és de 9 alumnes.

Qualsevol promoció que no garanteixi aquest mínim de matrícules serà anul·lada per part del Centre, sense que això comporti cap compensació o indemnització als afectats al marge de la devolució dels imports efectuats.

 

Continuïtat i promoció acadèmica

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de Tècnic/a en Emergències i Protecció Civil, que permet accedir a:

– Batxillerat, en qualsevol modalitat.– Un altre CFGM.– Un CFGS de la mateixa família professional.

 

Jornada de portes obertes:Jornades per determinar, habitualment durant la 1a quinzena de maig.
Accés ordinari:
Període de prematrícula:de la 2a quinzena de maig a la 1a quinzena de juny.
Entrega de documentació:de la 2a quinzena de maig a la 1a quinzena de juny.
Proves físiques(1a convocatòria):4a setmana de juny.
Període de matrícula final:1a setmana de juliol

                                                               

Accés extraordinari:
Període de prematrícula:de la 2a quinzena de juliol a la 2a quinzena d’agost.
Entrega de documentació:2a quinzena d’agost.
Proves físiques (2a convocatòria):últims dies d’agost.
Període de matrícula final:últims dies d’agost, abans de l’inici del curs

* En cas que les places disponibles quedin cobertes en el primer període de matrícula NO es realitzarà aquesta segona convocatòria d’accés.

                                                               

Durada del curs:
Inici del curs:Principis de setembre.
Finalització del curs:Finals de juny.

1 – Preinscripció

La prematrícula és el procés telemàtic en que el futur alumnat haurà d’escollir aquelles assignatures que desitja realitzar durant el curs escolar en tràmit.Tot i que és possible prematricular-se de MP o UF per separat, es recomana seguir la programació habitual proposada per a primer i per a segon curs. En qualsevol cas, s’anul·laran totes aquelles prematrícules que es considerin excessives o que superin les 1300 hores per curs lectiu.

L’import de la prematrícula:

– Té un preu de 1.000€, independentment de les assignatures seleccionades en el formulari electrònic.– És deduïble de l’import final de la matrícula del curs.– No és reemborsable en cas no presentació a les proves físiques, desenteniment o abandonament del curs.– Es retornarà l’import de la preinscripció, menys 100€, quan la persona participant es presenti a les proves d’accés però no les superi, en concepte de despeses generades pel lloguer de les instal·lacions esportives, personal sanitari, professorat avaluador, personal administratiu, etc.– Es retornarà l’import íntegre de la preinscripció quan el nombre de persones admeses superi el nombre de places ofertes, i sempre que s’hagin superat les proves d’accés.

 

2 – Documentació

La següent documentació és necessària per a formalitzar la prematrícula de primer curs i s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del Centre:

– 2 fotografies originals mida carnet (no imatges impreses).– Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o targeta de residència (anvers i revers en la mateixa cara).– Original i fotocopia de la Targeta Sanitaria (anvers i revers en la mateixa cara).– Original i fotocòpia del Número d’Afiliació a la Seguretat Social.– Original i fotocòpia del títol, resguard de pagament o certificat acreditatiu dels requisits d’accés, amb detall de la nota mitjana numèrica dels estudis (nota de tota la ESO, no de 4rt curs).– Certificat acadèmic amb detall de la nota mitjana numèrica de l’últim curs realitzat per l’alumne. (anvers i revers en la mateixa cara).– Ordre de domiciliació SEPA amb detall de titularitat del número de compte (document que es facilitarà individualment amb les dades de l’alumne/a).– Certificat mèdic segons el model proposat.CFGM_certificat mèdic.pdf – Documentació acreditativa de la fase de valoració de mèrits.

En el cas que l’alumne sigui menor d’edat, també caldrà presentar els següents documents:

– Original i fotocòpia del llibre de família.– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport passaport o targeta de residència del pare, mare o tutor legal (anvers i revers en la mateixa cara).

La data límit per a lliurar físicament la documentació per a l’accés serà , en última instància, el dia de les proves físiques. Si no es facilita tota la documentació requerida en les dates indicades no es podrà iniciar el curs, i la plaça serà oferta a la següent persona aspirant.

 

3 – Procés selectiu i criteris de prioritat

En tant que les places del curs són limitades, les sol·licituds s’ordenaran per puntuació segons un procés selectiu on es valoraran diferents criteris, qualificacions prèvies i qualitats del futur alumnat:

Nota d’accés            50%Es valorarà la qualificació mitjana dels estudis mínims requerits per a accedir al cicle, és a dir, el graduat en ESO o estudis equivalents a efectes acadèmics. Si la qualificació de la titulació, o el requisit d’accés, no es numèric es considerarà un 5’00 a efectes de càlcul.Estar en possessió de qualsevol titulació superior a la ESO no es tindrà en compte en aquesta fase, sino en la valoració de mèrits.Prematrícula           10%Valor numèric assignat segons criteris de la prematrícula efectuada.Proves físiques       40%Els requisits de condicionament físic són necessaris per a garantir la seguretat i el correcte desenvolupament de les maniobres i activitats pràctiques que es duran a terme durant el cicle.La prova física consisteix en la realització de tres exercicis físics, que es valoraran segons els següents barems:CFGM_EPC – Proves físiques.pdfMèrits                        + 10% màximEn la valoració de mèrits es podrà obtenir fins a un punt extra sempre que es puguin acreditar algunes de les següents condicions:CFGM_EPC – Mèrits.pdf

 

4 – Matrícula final

Un cop finalitzat el procés selectiu es publicarà a la Intranet del Centre un llistat amb els resultats definitius ordenats per puntuació i, en funció d’aquest llistat, s’assignaran individualment uns períodes per a finalitzar el procés de matrícula.Podran finalitzar el procés de matrícula aquells alumnes que hagin superat el procés selectiu i hagin obtingut les millors puntuacions.Tindran dret a iniciar el curs aquells alumnes que hagin finalitzat el procés de matrícula i hagin fet el pagament de l’import total abans de l’inici del curs. En cas de desistiment o no pagament de la matrícula es perdrà la plaça i s’assignarà a la següent persona interessada de la llista d’admesos.

Inscriure´s al curs Opció disponible només en període de prematrícula.