CFGM-EPC_2016

Pla d’estudi en fase d’extinció, els alumnes a partir del curs 2020-2021 han de matricular-se al Pla 2020.

Perfil professional

Cicle de Formació Professional de Grau Mig de 2000 hores de durada que, un cop superades, permet a l’alumne adquirir la titulació de Tècnic/a en Emergències i Protecció Civil.

Codi del CFGM:                                                 SM20Denominació del CFGM:                                  Emergències i Protecció CivilFamília professional:                                        Seguretat i el Medi AmbientClassificació Internacional Normalitzada:    CINE-3b

Aquests estudis capaciten el futur Tècnic per a l’organització d’equips i per a la intervenció en situacions d’emergència, ja siguin incidents, accidents o catàstrofes de diferent naturalesa i entorn, la valoració dels riscos associats i l’aplicació de les normes de seguretat adequades a cada situació.També permet desenvolupar tasques de vigilància, prevenció i intervenció operativa en extinció d’incendis, realitzar atenció sanitària inicial en situacions d’emergències i coordinar equips i unitats de protecció civil.

 

Sortides professionals

El ventall laboral del Cicle recau en l’àmbit de les emergències, la seguretat i la prevenció i extinció d’incendis en tot el territori nacional espanyol, tant del sector públic com del sector privat, així com la protecció civil i el suport en contingències del medi natural i rural. També capacita per a poder exercir accions de col·laboració internacional.

Algunes de les sortides professionals més rellevants són:

– Encarregat/da d’extinció d’incendis forestals.– Bomber/a forestal.– Vigilant d’incendis forestals.– Bomber/a autonòmic, provincial o municipal.– Tècnic/a en emergències de les Forces Armades.– Bomber/a d’altres estaments públics.– Bomber/a d’aeroport.– Bomber/a professional en empreses privades.– Bomber/a de serveis mancomunats i consorciats.

 

Pla d’estudis – Currículum

Les normatives que regulen el currículum del cicle són el RD 907/2013 i la ORDRE ENS/320/2016.

El Cicle es composa de 15 Mòduls Professionals (MP) distribuïts en dos anys lectius. A aquest efecte es proposa un primer curs amb una càrrega lectiva superior a la del segon curs, per a poder realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) de manera intensiva al final dels estudis.

Els mòduls professionals (MP), a la vegada, es distribueixen en diferents Unitats Formatives (UF), que és la unitat mínima avaluable. Tanmateix, alguns MP s’han distribuït segons Blocs Formatius enlloc de UF, atenent a criteris docents del Centre.

FCT – Formació en Centres de Treball

El Mòdul Professional de Formació en Centres de Treball (FCT) es realitzarà, preferentment, a final de segon curs i en horari intensiu, de cara a assolir una experiència professional d’acord amb les dinàmiques habituals d’un parc de bombers.

Les entitats col·laboradores en les quals es podrà realitzar la FCT són empreses especialitzades en serveis de bombers privats o empreses de la indústria que compten amb unitats pròpies de bombers.

Per normatives del Departament d’Ensenyament actualment no es possible realitzar pràctiques en associacions de voluntariat, com ho són ADF o AVPC.

Degut a la naturalesa de les activitats que es desenvoluparan durant les pràctiques en empresa, només podran realitzar la FCT els alumnes majors d’edat (+18 anys). Aquells alumnes que, en el moment previst d’inici de la FCT, siguin menors d’edat no podran iniciar les pràctiques.

L’exempció és un dret de l’alumne, però no una obligació. Podrà determinar-se l’exempció total o parcial del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) sempre que s’acrediti experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu, en els termes prevists en el RD 1147/2011, la ORDRE ENS/241/2015 i la normativa de la formació en centres de treball pròpia de cada curs escolar.

Per a realitzar qualsevol tràmit o consulta relacionada amb exempcions cal dirigir-se a la secretaria del centre, presencialment o mitjançant un correu electrònic a matriculafp@escolaemergencies.com amb l’assumpte “GM_EPC – Exempció FCT”.

 

Convalidacions

Els Mòduls Professionals (MP) o les Unitats Formatives (UF) convalidades es qualifiquen amb un 5, a efectes de l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle. En el cas de MP o UF superades que tinguin la mateixa denominació, nombre d’hores i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es traslladarà la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat.

Un cop acreditats, es podran convalidar els següents Mòduls Professionals:

– Empresa i iniciativa emprenedora: cursat en qualsevol altre cicle.– Formació i orientació professional: cursat en qualsevol altre cicle.– Formació i orientació professional: acreditar almenys un any d’experiència laboral, acreditar formació de nivell bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (RD 39/1997) i acreditar l’obtenció de totes les unitats de competència incloses en el títol (RD 1224/2009).

També és possible convalidar altres MP o UF del cicle en relació a les Unitats de Competència assolides en altres ensenyaments segons el que determina l’Annex IV del RD 907/2013.

Per a realitzar qualsevol tràmit o consulta relacionada amb convalidacions cal dirigir-se a la secretaria del centre, presencialment o mitjançant un correu electrònic a matriculafp@escolaemergencies.com amb l’assumpte “GM_EPC – Convalidació”.

 

Qualificacions Professionals del Cicle

Relació de Qualificacions Professionals i Unitats de Competència acreditades amb la superació del cicle, i codificació segons el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNQP) i segons el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya (CQPC).

Requisits tècnics i materials

Per a poder fer un correcte seguiment del curs i garantir la seguretat durant el desenvolupament de les maniobres i activitats pràctiques és necessari que l’alumnat disposi del següent equipament tècnic i material mínim:

– Equip informàtic amb connexió a internet.– Botes forestals amb puntera rígida i plantilla antiperforació. (Subministrat per l’Escola)– Botes d’intervenció de bombers. (Subministrat per l’Escola)– Guants d’intervenció de bombers. (Subministrat per l’Escola)– Ulleres de seguretat personals. (Subministrat per l’Escola)

Els alumnes que ja disposin del material homologat CE necessari per a la realització de les activitats pràctiques ho han d’indicar expressament al formulari telemàtic de prematrícula.

El preu de cada curs no és fix ja que depèn de diferents factors que poden fer variar el càlcul de l’import final, com poden ser:

– Nombre de MP i UF seleccionats durant el procés de matrícula.– Nombre de vegades que s’ha matriculat el mateix MP o UF (alumnes repetidors).– Despeses fixes de matrícula i gestió.– Equipament i material addicional opcional.

Tot i així, a efectes de tenir una previsió de l’import de tot el Cicle, per a aquell alumnat que hagi finalitzat tots els estudis en els dos cursos previstos i que hagi assolit tots els Mòduls Professionals (MP) sense repetir cap Unitat Formativa (UF), es poden considerar els següents costos aproximats:

– 1er curs:           6.100€ (costos docents)                              400€ (equipament necessari propietat de l’alumne)                              100€ (equipament opcional propietat de l’alumne)– 2on curs:          3.900€ (costos docents)

Els preus estipulats per al curs 2020-2021 es troben detallats a la següent taula:

Requisits d’accés

Podran accedir al cicle les persones que compleixin i acreditin algun dels requisits següents:

– Tenir el títol de graduat en ESO (Educació Secundària Obligatòria).– Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.– Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).– Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).– Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.– Haver superat els mòduls obligatoris d’un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI).– Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.– Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Addicionalment, segons criteris del centre i degut a la naturalesa de l’activitat laboral pròpia del grau en Emergències i Protecció Civil, per accedir al cicle també cal superar unes proves físiques.

Continuïtat i promoció acadèmica

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de Tècnic/a en Emergències i Protecció Civil, que permet accedir a:

– Batxillerat, en qualsevol modalitat.– Un altre CFGM.– Un CFGS de la mateixa família professional.

Període de prematrícula:                Mes de juliol.Entrega de documentació:             Mes de juliol.Proves físiques:                               2a quinzena d’agost.Període de matrícula final:             1a quinzena de setembre, abans de l’inici del curs.Inici del curs:                                    12-15 de setembre.Finalització del curs:                       Finals de juny.

1 – Preinscripció

La prematrícula estarà oberta durant el mes de juliol de cada any i és el procés telemàtic en que el futur alumne haurà d’escollir aquelles assignatures que desitja realitzar durant el curs escolar en tràmit.Tot i que és possible prematricular-se de MP o UF per separat, es recomana seguir la programació habitual proposada per a primer i per a segon curs. En qualsevol cas s’anul·laran totes aquelles prematrícules que es considerin excessives o que superin les 1300 hores per curs lectiu.

L’import de la prematrícula:

– Té un preu de 1.000€, independentment de les assignatures seleccionades en el formulari electrònic.– És deduïble de l’import final de la matrícula del curs.– No és reemborsable en cas no presentació a les proves físiques, desenteniment o abandonament del curs.– Es retornarà l’import de la preinscripció, menys 100€, quan la persona participant es presenti a les proves físiques però no les superi, en concepte de despeses administratives i de lloguer d’instal·lacions.– Es retornarà l’import íntegre de la preinscripció quan el nombre de persones admeses superi el nombre de places ofertes, i sempre que s’hagin superat les proves físiques.

2 – Documentació

La següent documentació és necessària per a formalitzar la prematrícula de primer curs i s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del centre:

– 2 fotografies originals mida carnet (no imatges impreses).– Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o targeta de residència (anvers i revers en la mateixa cara).– Original i fotocopia de la Targeta Sanitaria (anvers i revers en la mateixa cara).– Original i fotocòpia del Número d’Afiliació a la Seguretat Social.– Original i fotocòpia del títol, resguard de pagament o certificat acreditatiu dels requisits d’accés, amb detall de la nota mitjana numèrica.– Certificat mèdic segons el model proposat. CFGM_certificat mèdic.pdf

En el cas que l’alumne sigui menor d’edat, també caldrà presentar els següents documents:

– Original i fotocòpia del llibre de família.– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport passaport o targeta de residència del pare, mare o tutor legal (anvers i revers en la mateixa cara).

En qualsevol cas, la data límit per a lliurar físicament la documentació serà l´últim dia laborable del mes d’agost. Si no es facilita tota la documentació requerida en la data indicada no es podrà iniciar el curs.

3 – Procés selectiu i criteris de prioritat

El nombre màxim de matrícules per curs és de 20 places. Per aquest motiu les sol·licituds s’ordenaran per puntuació segons un procés selectiu on es valoraran diferents criteris, qualificacions prèvies i qualitats dels futurs alumnes:

Nota d’accés            40%Es valorarà la qualificació mitjana dels estudis mínims requerits per a accedir al cicle, és a dir, el graduat en ESO o estudis equivalents a efectes acadèmics. Si la qualificació de la titulació o el requisit d’accés no es numèric es considerarà un 5’00 a efectes de càlcul.Estar en possessió de qualsevol titulació superior a la ESO no es tindrà en compte a la fase, sino en la valoració de mèrits.Prematrícula           10%Valor numèric assignat segons criteris de la prematrícula efectuada.Proves físiques       50%Els requisits de condicionament físic són necessaris per a garantir la seguretat i el correcte desenvolupament de les maniobres i activitats pràctiques que es duran a terme durant el cicle.La prova física consisteix en la realització de tres exercicis físics, que es valoraran segons els següents barems:CFGM_EPC – Proves físiques.pdfMèrits                        + 10% màximEn la valoració de mèrits es podrà obtenir fins a un punt extra sempre que es puguin acreditar algunes de les següents condicions:CFGM_EPC – Mèrits.pdf

Es podran reservar fins a dues places per curs acadèmic per a l’accés als estudis a alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). Aquesta reserva facilita la incorporació d’aquest alumnat a la formació professional reglada, però no dóna dret a la obtenció de la titulació si no es poden acreditar totes les competències professionals del cicle.  Per aquest motiu és imprescindible que les persones interessades es posin en contacte amb la secretaria del centre, de cara a estudiar-ne la viabilitat i les possibilitats acadèmiques particulars.

4 – Matrícula final

Un cop finalitzat el procés selectiu es publicarà a la Intranet del Centre un llistat amb els resultats definitius ordenats per puntuació i, en funció d’aquest llistat, s’assignaran individualment uns períodes per a finalitzar el procés de matrícula.Podran finalitzar el procés de matrícula aquells alumnes que hagin superat el procés selectiu i hagin obtingut les 20 millors puntuacions. Excepcionalment es podrà admetre un 10% addicional d’alumnes (2 places).Tindran dret a iniciar el curs aquells alumnes que hagin finalitzat el procés de matrícula i hagin fet el pagament de l’import total abans de l’inici del curs. En cas de desistiment o no pagament de la matrícula es perdrà la plaça i s’assignarà a la següent persona interessada de la llista d’admesos.

Inscriure´s al curs  Opció no disponible per aquest pla d’estudis.