M04 Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic