PRIMER.- DADES IDENTIFICATIVES:

Atenent a la normativa d’aplicació al comerç electrònic i als contractes celebrats fora de l’establiment mercantil, s’informa a l’usuari que l’empresa titular del domini i del lloc web www.escolaemergencies.cat (en endavant, la Web) és la mercantil Escola D ‘ emergències Prevenció I Seguretat de Catalunya, SL amb domicili en Avda. Marià Fortuny 60-64 Esc. A 1r 1a 43203 Reus, Tarragona, Catalunya amb identificació fiscal NIF: B43617364.

Correu de contacte: admin@escolaemergencies.cat

SEGON.- CONDICIÓ D’USUARI:

L’accés i ús del web, atribueix la condició d’USUARI, acceptant-se des d’aquest moment els presents termes d’ús.

La web permet la creació de forma gratuïta d’un compte, amb un nom d’usuari i una contrasenya, que podrà realitzar-se fent clic en el botó “Registrar-se”, ubicat a la vista inicial d’inici de sessió del web, facilitant les dades que es sol·liciten en el formulari, sent el nom d’usuari el correu electrònic facilitat per l’uSUARI i la contrasenya la que el mateix triï, i prèvia lectura de la política de privacitat, mitjançant el marcat la casella de lectura i acceptació de tals termes.

TERCER. – ús del lloc web:

L’usuari es compromet, pel sol fet d’accedir a la web i de la seva utilització a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ESCOLAEMERGENCIES ofereix a través de la mateixa, i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per :

incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; b) provocar danys en els sistemes físics (maquinari) i lògics (programari) de ESCOLAEMERGENCIES o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes de maquinari o programari que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
d) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

ESCOLAEMERGENCIES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

CUARTO. – POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES ESCOLA D’EMERGENCIES PREVENCIÓ I SEGURETAT DE CATALUNYA, S.L.. 

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals. Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal. La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. estem tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

 AVÍS LEGAL LSSI – CE  

 En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

 El titular d’aquest lloc web és: Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L.

NIF: B43617364 

 Domicili social: Avenida María Fortuny 60-64 Escalera 1º-2, 43203, Reus, Tarragona

 USUARIS

 L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, «els continguts») a Internet pertanyents a Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) .. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L.. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L..

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

DRET D’ EXCLUSIÓ

Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

GENERALITATS

Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Escola D’emergencies Prevenció I Seguretat de Catalunya, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.