Bomber d'Empresa (Pla 2021)

Perfil professional

Curs de formació semi-presencial de 350 hores de durada per a l’obtenció del Títol Oficial de Bomber d’Empresa, regulat segons Decret 374/1996 de la Generalitat de Catalunya.

Aquests estudis capaciten el futur Bomber d’Empresa per a l’organització d’equips i per a la intervenció en situacions d’emergència, la valoració dels riscos associats i l’aplicació de les normes de seguretat adequades a cada situació.

També permet desenvolupar tasques de vigilància, prevenció i intervenció operativa en extinció d’incendis, realitzar atenció sanitària inicial en situacions d’emergències i coordinar equips i unitats de primera i segona intervenció.

 

Funcions del Bomber d’Empresa

Algunes de les tasques que desenvolupa el Bomber d’Empresa dins del seu àmbit professional són:

– Extingir els incendis que es produeixin en el seu centre de treball.– Actuar amb la finalitat de minimitzar els danys, tant personals com materials, i de conformitat amb el corresponent Pla d’Autoprotecció en situacions d’emergència o en cas de qualsevol altre sinistre.– Adoptar mesures de prevenció de riscos d’incendi o d’explosió, i mesures d’actuació davant de situacions d’emergència, de conformitat amb els corresponents Plans d’Autoprotecció.– Controlar el funcionament de les instal·lacions manuals i automàtiques de protecció i seguretat.– Participar en l’organització de la seguretat interna de l’empresa i col·laborar, en la forma establerta, amb les forces i cossos de seguretat a la interfase i en les emergències exteriors.

 

Pla d’estudis – Currículum

El currículum i els continguts del curs els determina l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb el Decret 374/1996 que regula la figura del Bomber d’Empresa.

El curs es composa de  7 Unitats Formatives (UF) avaluables. Cada UF contindrà un bloc de formació teòrica, un bloc de treball continuat i un bloc de formació pràctica relacionada amb els continguts teòrics de la UF en qüestió.

És condició per a aprovar el curs haver obtingut una nota global mínima de 5 punts en cadascuna de les Unitats Formatives (UF) del curs.

L’alumnat té dret a dues convocatòries teòriques, dins d’un mateix curs, per a aprovar cada UF, una convocatòria ordinària i una d’extraordinària. Una vegada esgotades aquestes dues convocatòries caldrà matricular-se de nou de les UF no superades en pròximes edicions.

 

Lloc d’impartició

Al tractar-se d’una formació semi-presencial una part de la formació es durà a terme a través de la nostra plataforma on-line d’aprenentatge continuat (Moodle), que li permet rebre una atenció individualitzada i personalitzada.

Tots aquells continguts, activitats i avaluacions pràctiques, exàmens teòrics, etc, que per la seva naturalesa no es puguin desenvolupar a la plataforma on-line es duran a terme presencialment a les nostres instal·lacions, situades a la població de Botarell (Baix Camp).

 

Requisits tècnics i materials

Per a poder fer un correcte seguiment del curs i garantir la seguretat durant el desenvolupament de les maniobres i activitats pràctiques és necessari que l’alumnat disposi del següent equipament tècnic i material mínim:

– Equip informàtic (odinador) amb connexió a internet.– Botes d’intervenció de bombers. (Subministrat per l’Escola)– Guants d’intervenció de bombers. (Subministrat per l’Escola)– Botxí ignífug. (Subministrat per l’Escola)

L’alumnat que ja disposi del material homologat CE necessari per a la realització de les activitats pràctiques ho han d’indicar expressament al formulari telemàtic de prematrícula.

 

Habilitació de Bomber d’Empresa

Un cop finalitzada la formació inicial, el Bomber d’Empresa ha de sol·licitar l’Habilitació per tal de poder desenvolupar la tasques que li són pròpies.

Aquesta habilitació l’expedeix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i l’ha de tramitar cada alumne personalment.

L’habilitació per a poder exercir de Bomber d’empresa caduca als cinc anys, a comptar des de la data de la seva expedició. La caducitat de l’habilitació comporta la pèrdua de la condició de Bomber d’Empresa, llevat que no es renovi l’habilitació dintre del termini.

Per tal d’obtenir la Renovació de l’habilitació, el Bomber d’Empresa ha de presentar sol·licitud al ISPC i adjuntar la documentació que acrediti que, durant els cinc anys de vigència de l’habilitació, s’ha complert algun dels següents supòsits:

A – 200 hores d’experiència operativa i pràctiques simulades a l’empresa on el Bomber d’Empresa presta, o ha prestat, els seus serveis. És necessari que 20 d’aquestes 200 hores hagin estat realitzades en un Centre homologat.B -En el cas que el Bomber d’Empresa no compleixi el supòsit anterior, caldrà que aquest realitzi 60 hores de formació pràctica en un Centre homologat, com per exemple l’Escola d’Emergències.

Accedeix a l’apartat de Renovació de Bomber d’Empresa.

El preu total del curs és de 3.000€, dels quals 2.752€ corresponen a costos docents i 248€ corresponen a equipament i material necessari pel desenvolupament de les jornades pràctiques.

Tot i així, cal tenir en compte que aquest preu no és fix ja que depèn de diferents factors que poden fer variar el càlcul de l’import final, com poden ser:

– Nombre de vegades que s’ha matriculat la mateixa UF (alumnes repetidors).– Despeses fixes de matrícula i gestió.– Equipament i material addicional opcional.

Per a alumnes repetidors i per a aquelles persones interessades en adquirir equipament i material addicional complementari cal que considerin els preus estipulats per al curs 2023-2024 detallats a la següent taula:

Requisits d’accés

Podran accedir al curs les persones que compleixin i acreditin els requisits següents:

– Tenir 18 anys en el moment de la matriculació. Superar unes proves físiques.– No patir cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedeixi exercir les funcions de Bomber/a d’Empresa amb normalitat.

Nombre de places

El nombre màxim de places per curs és de 20 persones, atenent a criteris organitzatius i a criteris de seguretat i higiene, i en qualsevol cas les sol·licituds s’ordenaran per rigorós ordre d’inscripció.

D’aquest nombre de places, el mínim per garantir els criteris pedagògics del Centre i la viabilitat de cada promoció és de 10 alumnes.Qualsevol promoció que no garanteixi aquest mínim de matrícules serà anul·lada per part del Centre, sense que això comporti cap compensació o indemnització als afectats al marge de la devolució dels imports efectuats.

Continuïtat i promoció acadèmica

Les persones que superen el Curs Oficial de Bomber d’Empresa tenen opció de:

– Accedir a un lloc de treball en qualitat de Bomber d’Empresa.– Convalidar les hores cursades amb aquelles coincidents amb les Unitats Formatives (UF) del CFGM en Emergències i Protecció Civil(Els títols de Bomber d’Empresa expedits per altres centres i/o els de durada inferior a 350h NO disposen de convalidació directa, havent d’estudiar cada cas particularment)

Accés ordinari:Període de prematrícula:                          de la 2a quinzena de maig a la 1a quinzena de juny.Entrega de documentació:                       de la 2a quinzena de maig a la 1a quinzena de juny.Proves físiques(1a convocatòria):          4a setmana de juny.Període de matrícula final:                       1a setmana de juliol.

                                                               

Accés extraordinari:Període de prematrícula:                           de la 2a quinzena de juliol a la 2a quinzena d’agost. Entrega de documentació:                        2a quinzena d’agost.Proves físiques (2a convocatòria):          últims dies d’agost.Període extra de matrícula final:              últims dies d’agost, abans de l’inici del curs. *En cas que les places disponibles quedin cobertes en el primer període de matrícula NO es realitzará aquesta segona convocatòria d’accés.

                                                               

Durada del curs:Inici del curs:                                               Principis de setembre.Finalització del curs:                                  Finals de juny.

1 – Preinscripció

La prematrícula és el procés telemàtic en que el futur alumnat haurà de formalitzar el seu interès en realitzar el curs.Excepcionalment, ja sigui perquè les places no hagin quedat cobertes o bé per una gran demanda de persones interessades als quals es pugui donar resposta, es podrà habilitar la 2a quinzena d’agost com a període extraordinari de prematrícula.

L’import de la prematrícula:

– Té un preu de 1.000€, independentment de l’import final indicat en el formulari electrònic.– És deduïble de l’import final de la matrícula del curs.– No és reemborsable en cas no presentació a les proves físiques, desenteniment o abandonament del curs.– Es retornarà l’import de la preinscripció, menys 100€, quan la persona participant es presenti a les proves d’accés però no les superi, en concepte de despeses generades pel lloguer de les instal·lacions esportives, personal sanitari, professorat avaluador, personal administratiu, etc.– Es retornarà l’import íntegre de la preinscripció quan el nombre de persones admeses superi el nombre de places ofertes, i sempre que s’hagin superat les proves d’accés.

 

  2 – Documentació

La següent documentació és necessària per a formalitzar la prematrícula del curs i s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del Centre:

– Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o targeta de residència (anvers i revers en la mateixa cara).– Original i fotocopia de la Targeta Sanitaria (anvers i revers en la mateixa cara).– Certificat mèdic segons el model proposat. BE – Certificat Mèdic.pdf

La data límit per a lliurar físicament la documentació per a l’accés serà, en última instància, el dia de les proves físiques. Si no es facilita tota la documentació requerida en les dates indicades no es podrà iniciar el curs, i la plaça serà oferta a la següent persona aspirant.

 

3 – Proves físiques

Els requisits de condicionament físic són necessaris per a garantir la seguretat i el correcte desenvolupament de les maniobres i activitats pràctiques que es duran a terme durant el curs.

La prova física consisteix en la realització de tres exercicis físics, que es qualificaran com a APTE / NO APTE segons els següents criteris:BE – Proves Físiques.pdf

La realització de les proves físiques no és, en cap cas, un criteri de selecció o d’ordenació per a l’adjudicació de les places disponibles. L’únic criteri d’accés serà l’ordre estricte de prematrícula al curs.

 

4 – Matrícula final

Un cop finalitzades les proves físiques es publicarà a la Intranet del Centre un llistat amb els resultats definitius ordenats per rigorós ordre d’inscripció.

Podran finalitzar el procés de matrícula aquells alumnes que hagin lliurat la documentació necessària, hagin obtingut una qualificació d’APTE a les proves físiques i formin part de les primeres 15 inscripcions.

Tindran dret a iniciar el curs aquells alumnes que hagin finalitzat el procés de matrícula i hagin fet el pagament de l’import total abans de l’inici del curs. En cas de desistiment o no pagament de la matrícula es perdrà la plaça i s’assignarà a la següent persona interessada de la llista d’admesos.

Inscriure´s al curs Opció disponible només en període de prematrícula.