La formació de Renovació de Bomber d’Empresa té com a finalitat que aquelles persones que ja disposen de l’Habilitació mantinguin els coneixements teòrics, competències tècniques i habilitats pràctiques obtingudes en el curs de formació inicial.

L’habilitació per a poder exercir de Bomber d’empresa caduca als cinc anys, a comptar des de la data de la seva expedició. La caducitat de l’habilitació comporta la pèrdua de la condició de Bomber d’Empresa, llevat que no es renovi l’habilitació dintre del termini.

Per tal d’obtenir la Renovació de l’habilitació, el Bomber d’empresa ha de presentar sol·licitud a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)  i adjuntar la documentació que acrediti que, durant els cinc anys de vigència de l’habilitació, s’ha complert algun dels següents supòsits:

A – 200 hores d’experiència operativa i pràctiques simulades a l’empresa on el Bomber d’Empresa presta, o ha prestat, els seus serveis. És necessari que 20 d’aquestes 200 hores hagin estat realitzades en un Centre homologat.B – En el cas que el Bomber d’Empresa no compleixi el supòsit anterior, caldrà que aquest realitzi 60 hores de formació pràctica en un Centre homologat.

L’Escola d’Emergències, com a Centre homologat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), té planificats un ventall de cursos per tal d’acreditar aquestes hores mínimes de pràctiques necessàries.

EMPRESA

fàbrica

PARTICULAR

persona